تک لایه

خیلی سخته با اون قسمتی از خودت خداحافظی کنی که بیشتر از همه دوسش داشتی. فکر می‌کنی آدما چند لاین؟ هرچنتا که

نگاه

نگاهش که میکنم، شرم داخل چشمانم آب می‌شود و جسارتی جانم را فرا می‌گیرد، جسارتی برای پرسیدن و بیرون کشیدن پاسخ هزار