پرستو

کسی داخل گوشم سوت میکشد بازی تمام شده یا شروع؟ این آرامش متعلق به پس از طوفان است یا پیش از آن؟ آیا کسی روزنامه‌ی امروز را خوانده؟ می‌گویند همین هفته پرستوها کوچ می‌کنند تا به سرزمینشان برگردند. آیا کسی از پرستوی شادی خبر دارد؟ چند سالی است که به سرزمین استخوانی میان سینه‌ام باز نگذشته است….