دکمه انتشار

کم آوردی؟ نه بابا دارم مینویسم دیگه. میخوای یه استراحت به خودت بدی؟ تا همینجا هم خوب کار کردی. نه. ممنون. بخوام

دیر وقت

اشکی که دیر به گونه رسید. شبی که دیر به سحر رسید. نوش‌دارویی که دیر به سهراب رسید. آری! جهان پر از

باکیفیت

میبینی؟ مشکل بزرگ تصمیم‌گیری دقیقا همینجاست. همین که ما یه هدفی رو توی ذهنمون انتخاب می‌کنیم و تا تهش رو برای خودمون