دوران خرکاری صغیره

اینکه تلاش کنی یک خط بنویسی و بعد بخوابی سخته اما اینکه صبح بلند بشی و ببینی هیچی ننوشتی واقعا زجرآوره، پس این پاراگراف بمونه به یادگار از شبی که جوشای زیرپوستی دردآور به صورت شکنجه‌آوری روی صورتم ظهور کردن و فردا هم شروع هفته کتابخوانی و دوران خرکاری صغیره هستش…

Tagged :