زندگی را می‌بخشم

زندگی را به خاطر زندگی می‌بخشم. درد را به خاطر عشق و عشق را به خاطر عطر باران می‌بخشم. آری زندگی را می‌بخشم حتی اگر در آن مرگ سلاحی است برای حفظ ارزش نفس‌ها. زندگی را می‌بخشم به طعم شیرین تخیل، خنکای شور آب دریا و یا لذت تلخ آخرین بوسه و بعد نوازش فراموشی….

Tagged :